W Dz.U. z 29 maja 2015 r. pod poz. 745 opublikowano Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji.

Rozporządzenie określa tryb i sposób:

  • sprawdzania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowania sprawozdania w tym zakresie,
  • nadzorowania: opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a także przestrzegania zasad określonych w tej dokumentacji.

Rozporządzenie weszło w życie 30 maja 2015 r.