W Dz.U. z 14 maja 2015 r. pod poz. 658 opublikowano Ustawę z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Ustawa wprowadza szereg zmian dotyczących postępowania sądowo-administracyjnego. Sądy administracyjne będą orzekały m.in. w sprawach skarg na bezczynność lub na przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach:

 • postępowania administracyjnego określonego w Ustawie z 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego oraz
 • postępowań określonych w działach IV, V i VI Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (chodzi o postępowanie podatkowe, czynności sprawdzające i kontrolę podatkową) oraz
 • postępowań, do których mają zastosowanie przepisy tych ustaw.

Chodzi tu o inne akty niż decyzje administracyjne oraz postanowienia wydawane w postępowaniu administracyjnym lub postępowaniu egzekucyjnym.
Pełnomocnikiem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi, może być także funkcjonariusz lub pracownik kierowanej przez ten organ jednostki organizacyjnej.

W trybie uproszczonym będzie można rozpatrywać sprawy, jeżeli przedmiotem skargi jest:

 • postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty oraz postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie,
 • bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania.

W trybie uproszczonym będzie orzekał skład trzech sędziów. Dotąd był to jeden sędzia.
Poza tym wprowadzono przepis, zgodnie z którym podstawą skargi na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być wyłącznie zarzut naruszenia przepisów postępowania, dopuszczenie się błędu wykładni lub niewłaściwa ocena co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Inne zmiany dotyczą m.in.:

 • czynności, których może dokonywać referendarz sądowy,
 • wyłączenia sędziego lub sądu,
 • przystąpienia do postępowania jego uczestnika,
 • przedłużenia terminu sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie zawiłej (maksymalnie do 30 dni),
 • wniosków o uzupełnienie wyroku,
 • wnoszenia i rozpatrywania skargi kasacyjnej,
 • zwolnienia z opłat sądowych,
 • oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, tj. klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, która zastępuje pouczenie sądu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ustawa wejdzie w życie 15 sierpnia 2015 r.