W Dz.U. z 12 maja 2015 r. pod poz. 643 ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Określono w nim zakres właściwości poszczególnych organów podatkowych w podziale na poszczególne podatki będące przedmiotem wniosku oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. W poprzednio obowiązującym rozporządzeniu z 20 czerwca 2007 r. wymieniono właściwe organy podatkowe tylko pod względem miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy.

Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu upoważnionego do wydania interpretacji indywidualnej w zakresie:

  • podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku od towarów i usług — właściwy jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
  • niewymienionym wyżej — wydaje ją Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

Wcześniej, jeżeli: Nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji podatkowej

  • wnioskodawca miał miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium RP,
  • nie można było ustalić właściwości miejscowej organu upoważnionego do wydania interpretacji indywidualnej — właściwy miejscowo do wydania interpretacji indywidualnej był Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 lipca 2015 r.