W Dz.U. z 29 czerwca 2015 r. pod poz. 911 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 czerwca 2015 r. w sprawie naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej.

Rozporządzenie określa wzór do naliczania takich odsetek. Rozporządzenie wprowadza zasadę, że jeśli w czasie od dnia przyjęcia kaucji gwarancyjnej do dnia jej zwrotu w części albo w całości albo do dnia jej przeznaczenia na pokrycie zaległości podatkowej w części albo w całości występowały okresy, w których:

  • obowiązywały różne stawki odsetek — odsetki nalicza się odrębnie za każdy z tych okresów,
  • wysokość kaucji gwarancyjnej była różna — odsetki nalicza się odrębnie za każdy z tych okresów od odpowiednich kwot z tych okresów.

Odsetki zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 gr i więcej podwyższa się do pełnych złotych. W wymienionych przypadkach zaokrągleniu podlegają kwoty odsetek za poszczególne okresy.

Poza tym w Dz.U. z 16 czerwca 2015 r. pod poz. 815 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 czerwca 2015 r. dotyczące wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej. Chodzi o formularze w wersji: VAT-28(1) Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej oraz VAT-28/A(1) Przyjęcie kaucji gwarancyjnej.

Obydwa rozporządzenia weszły w życie 1 lipca 2015 r.