W Dz.U. z 3 lipca 2015 r. od poz. 945 opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 26 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania Policji informacji o osobie oraz wzoru imiennego upoważnienia udzielanego policjantowi do dostępu do danych osobowych.

Rozporządzenie określa:

  • zakres, warunki i tryb przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynności,
  • sposób przekazywania informacji na wniosek,
  • wzór imiennego upoważnienia udzielanego policjantowi do dostępu do danych osobowych, uzyskanych przez inne organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Zakres przekazywanych informacji obejmuje:

  • dane o osobie, w tym dane osobowe, oraz inne dane pozwalające na identyfikację osoby (w szczególności zdjęcia i opisy wizerunku, cechy i znaki szczególne, pseudonimy, a także dane określające stosunki rodzinne i majątkowe, wykształcenie, zawód i źródła dochodu),
  • datę, miejsce i rodzaj zdarzenia, w związku z którym nastąpiła rejestracja danych o osobie.

Udostępnienie tych informacji następuje na pisemny wniosek złożony na papierze lub elektronicznie. Przekazuje się go za pośrednictwem poczty wewnętrznej Policji lub organów uprawnionych albo za pomocą urządzeń lub systemów teleinformatycznych lub też za pośrednictwem operatora pocztowego.

Rozporządzenie weszło w życie 18 lipca 2015 r.