W Dz.U. z 22 czerwca 2015 r. pod poz. 855 opublikowano Ustawę z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja reguluje m.in. zasady przetwarzania danych osobowych dla celów statystycznych. Przede wszystkim dane osobowe zbiera się dla celów statystycznych, jeżeli celu statystycznego nie można osiągnąć za pomocą innych danych.
W związku z tym upoważniono służby statystyki publicznej do przetwarzania dla celów statystycznych następujących danych osobowych:

  • imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć oraz PESEL i NIP,
  • obywatelstwo, narodowość, pochodzenie etniczne i rasowe oraz wyznanie, przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego,
  • stan cywilny, datę: zawarcia i ustania małżeństwa,
  • wykształcenie, zawód, rodzaj miejsca pracy lub nauki,
  • stan zdrowia, stopień niezdolności do pracy, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, a także tytuł ubezpieczenia z wyłączeniem części kodu objętej tajemnicą,
  • adresy zamieszkania lub miejsca pobytu, do korespondencji, poczty elektronicznej, a także numer telefonu.

Ustawa obowiązuje od 23 lipca 2015 r.