W Dz.U. z 3 lipca 2015 r. pod poz. 942 opublikowano Ustawę z 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne. Nowelizacja modyfikuje obowiązki gminy w zakresie planowania oświetlenia na drogach i w miejscach publicznych.

Do zadań własnych gminy należy więc planowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy:

  • miejsc publicznych,
  • dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich,
  • dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, przebiegających w granicach terenu zabudowy,
  • części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Do zadań własnych gminy należy też finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy ulic, placów i wszystkich wymienionych dróg i ich części. W obydwu przypadkach zakres obowiązków gminy dotyczy miejsc wymagających odrębnego oświetlenia:

  • przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów oraz
  • stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej.

Ustawa weszła w życie 3 sierpnia 2015 r.

Warto też dodać, że od 3 lipca 2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych (Dz.U. z 2 lipca 2015 r. poz. 941). Rozporządzenie ustala przebieg dróg krajowych w każdym z województw.