W Dz.U. z 14 lipca 2015 r. pod poz. 977 opublikowano Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 lipca 2015 r.

Rozporządzenie dotyczy powierzenia specjalistycznej jednostce nadzoru — Centrum Edukacji Artystycznej — prowadzenia ewidencji niepublicznych szkół artystycznych.

Rozporządzenie obowiązuje od 29 lipca 2015 r.