W Dz.U. z 24 lipca 2015 r. pod poz. 1030 opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej.

Korzystający z dróg publicznych mają obowiązek ponosić opłatę elektroniczną za przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych.

Opłatę ustalono jako iloczyn liczby kilometrów przejazdu i stawki tej opłaty za kilometr dla danej kategorii pojazdu. Kontrola prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej polega na sprawdzeniu, czy kontrolowany nie naruszył obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej. Kontrolę w tym zakresie przeprowadza się jako stacjonarną lub mobilną.

Rozporządzenie obowiązuje od 8 sierpnia 2015 r.