W Dz.U. z 30 lipca 2015 r. pod poz. 1064 opublikowano Ustawę z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

Nowa ustawa zastąpiła Ustawę z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. nr 102, poz. 643 ze zm.) i weszła w życie 30 sierpnia 2015 r.

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed 30 sierpnia 2015 r., w postępowaniu przed TK:

  • w zakresie dotyczącym wstępnego rozpoznania stosuje się przepisy dotychczasowe,
  • jeżeli TK rozprawę odroczył lub przerwał albo wyznaczył termin rozprawy lub ogłoszenia orzeczenia przypadający po 30 sierpnia 2015 r., stosuje się przepisy dotychczasowe,
  • jeżeli zachodzą przesłanki umorzenia postępowania, stosuje się przepisy dotychczasowe,
  • w odniesieniu do skarg skierowanych do rozpoznania przez właściwy skład orzekający, przepisu art. 88 ust. 1 ustawy o TK mówiącym o obecności obowiązkowej, nie stosuje się.