W Dz.U. z 30 lipca 2015 r. pod poz. 1066 opublikowano Ustawę z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja dotyczy m.in. zasiłku chorobowego dla ubezpieczonego, dla którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi zadeklarowana kwota.

Zmiany dotyczą też zasad wystawiania zaświadczeń lekarskich. Jak wynika z nowego brzmienia art. 55 ustawy o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa, zaświadczenie lekarskie będzie wystawiane w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, zgodnie z ustalonym wzorem, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez ZUS. Wystawiający zaświadczenie lekarskie przekaże je na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Według poprzedniego stanu prawnego zaświadczenie lekarskie wystawiało się na odpowiednim druku. Wystawiający zaświadczenie lekarskie stworzy w tym celu specjalny profil informacyjny.

ZUS będzie też prowadził rejestr zaświadczeń lekarskich i przechowywał je przez 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je wystawiono. Znowelizowano także przepisy m.in. Kodeksu pracy w zakresie prawa do urlopu macierzyńskiego dla pracownika — ojca wychowującego dziecko.

Większość przepisów tej nowelizacji wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.