W Dz.U. z 31 sierpnia 2015 r. pod poz. 1269 opublikowano Ustawę z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej.

Określa ona m.in. zadania administracji podatkowej, do których należą:

  • realizacja dochodów z tytułu podatków, niepodatkowych należności budżetowych, oraz
  • zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych.

Organami administracji podatkowej są:

  • minister właściwy do spraw finansów publicznych,
  • dyrektorzy: izb skarbowych i Biura Krajowej Informacji Podatkowej,
  • naczelnicy urzędów skarbowych.

Ustawa wejdzie w życie, z pewnymi wyjątkami, 1 stycznia 2016 r.