W Dz.U. z 28 sierpnia 2015 r. pod poz. 1255 opublikowano Ustawę z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje m.in. udzielanie informacji o prawach i obowiązkach wynikających z przepisów prawa, wskazanie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, pomoc w sporządzaniu projektów pism procesowych. Pomoc taka nie może jednak dotyczyć spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym podatkowych), z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia, a także spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.

Pomoc taka przysługuje uprawnionym osobom fizycznym, tj. korzystającym z pomocy społecznej, posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, osobom poniżej 26. oraz powyżej 65. roku życia, kombatantom i weteranom oraz ofiarom klęsk żywiołowych. Pomoc w tym zakresie zapewnia powiat, a mogą jej udzielać adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi oraz inne osoby spełniające wymagane warunki, tj. m.in. magistrowie nauk prawnych z 3-letnim stażem.

Powiat powierza też, na określonych warunkach, zapewnienie udzielania tej pomocy niektórym organizacjom pozarządowym.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r., ale niektóre przepisy obowiązują już od 31 sierpnia 2015 r.