W Dz.U. z 13 sierpnia 2015 r. pod poz. 1164 opublikowano Ustawę z 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych.

Wprowadzono zasadę, która zadziała w sytuacji, gdy w razie niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, wbrew obowiązkowi, nie zapewniają powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu. W takim przypadku marszałek województwa lub wskazana przez niego jednostka upoważniona do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju, prowadzi działania związane z organizacją powrotu.

Ustawa obowiązuje od 28 sierpnia 2015 r.