W Dz.U. z 21 sierpnia 2015 r. pod poz. 1213 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 12 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Pomocy publicznej, z określonymi wyjątkami, można udzielić niektórym przedsiębiorcom na realizację projektów, o których mowa w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 w części dotyczącej osi priorytetowej VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Mogą ją otrzymać przedsiębiorstwa wskazane w tym szczegółowym opisie.

Rozporządzenie weszło w życie 22 sierpnia 2015 r.