W Dz.U. z 1 września 2015 r. pod poz. 1275 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 19 sierpnia 2015 r. w sprawie krajowego rejestru utraconych dóbr kultur.

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób prowadzenia krajowego rejestru utraconych dóbr kultury, w tym zakres danych objętych wpisem do rejestru, zasady wydawania odpisów z rejestru oraz wzór formularza wniosku o wpis do rejestru.

Wniosek o wpis do rejestru obejmuje jedno dobro kultury. Datą wpisu do rejestru jest data wprowadzenia do rejestru danych zawartych w decyzji o wpisie do rejestru. Natomiast datą wykreślenia wpisu z rejestru jest data, w której decyzja o wykreśleniu wpisu z rejestru stała się ostateczna. Dla każdego dobra kultury prowadzi się odrębne akta rejestrowe, obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestru, dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego oraz odpis z rejestru.

Rozporządzenie obowiązuje od 2 września 2015 r.