W Dz.U. z 14 sierpnia 2015 r. pod poz. 1168 opublikowano Ustawę z 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o własności lokali.

Przede wszystkim nowością jest to, że na równi z właścicielem lokalu traktuje się też współwłaściciela w częściach ułamkowych. Ponadto, wprowadzono m.in. zasady, że:

  • na potrzeby stosowania Ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (dalej: ustawa o własności lokali) przyjmuje się, że udział w nieruchomości wspólnej współwłaściciela lokalu w częściach ułamkowych odpowiada iloczynowi wielkości jego udziału we współwłasności lokalu i wielkości udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej przypadającej na ten lokal (art. 3 ust. 3a ustawy o własności lokali),
  • jeżeli lokal jest przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych, to współwłaściciele — w celu oddania głosu przypadającego na ich lokal w głosowaniu prowadzonym według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos — muszą ustanowić w formie pisemnej pełnomocnika; ustanowienia pełnomocnika współwłaściciele lokalu dokonują większością głosów liczoną według wielkości udziałów we współwłasności lokalu (art. 23 ust. 2b ustawy o własności lokali).

Ustawa obowiązuje od 29 sierpnia 2015 r.