W Dz.U. z 9 października 2015 r. pod poz. 1572 opublikowano Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 11 września 2015 r. w sprawie pobierania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom od producenta fonogramu oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do pobierania i wypłaty tego wynagrodzenia.

Rozporządzenie określa:

  • sposób pobierania od producenta fonogramu dodatkowego wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom za każdy rok następujący po upływie 50 lat po roku publikacji fonogramu albo jego rozpowszechnienia w inny sposób, dokonywania potrąceń z tego wynagrodzenia, a także jego wypłaty,
  • zakres informacji umieszczanych w ogłoszeniu o konkursie,
  • zakres dokumentacji konkursowej,
  • tryb postępowania konkursowego.

Rozporządzenie obowiązuje od 24 października 2015 r.