W Dz.U. z 1 września 2015 r. pod poz. 1283 opublikowano Ustawę z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W podatku od nieruchomości wprowadzono nowe zwolnienie. Objęto nim grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.