W Dz.U. z 10 września 2015 r. pod poz. 1356 opublikowano Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 września 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych.

Rozporządzenie określa:

  • staż pracy wymagany od osoby zajmującej stanowisko dyrektora m.in. publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych,
  • dodatkowe wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli,
  • sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli,
  • skład i tryb pracy komisji konkursowej.

Rozporządzenie obowiązuje od 10 września 2015 r.