W Dz.U. z 9 września 2015 r. pod poz. 1339 opublikowano Ustawę z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach.

Nowelizacja dotyczy m.in.:

  • zwiększenia zakresu działań uznawanych za dokonywane w sferze publicznej (działalność na rzecz integracji cudzoziemców, udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego),
  • udostępniania przez organizacje pozarządowe informacji publicznej,
  • zakresu działalności odpłatnej pożytku publicznego (dodano sprzedaż przedmiotów darowizny),
  • warunków uznawania działalności odpłatnej za działalność gospodarczą,
  • uproszczonych wzorów oferty i sprawozdania z realizacji niektórych zadań publicznych,
  • wykreślenia organizacji z KRS.

Ustawa obowiązuje od 9 listopada 2015 r.