W Dz.U. z 9 września 2015 r. pod poz. 1337 opublikowano Ustawę z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności.

Zniesienie obowiązku meldunkowego przesunięto z 1 stycznia 2016 r. na 1 stycznia 2018 r.

Zmiana obowiązuje od 24 września 2015 r.