W Dz.U. z 18 września 2015 r. pod poz. 1418 opublikowano Ustawę z 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów.

W sądach okręgowych zostaną powołane opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów, których zadaniem będzie sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Zespoły na zlecenie sądu poprowadzą także mediacje, przeprowadzą wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.

W skład zespołu wejdą specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.