W Dz.U. z 4 listopada 2015 r. pod poz. 1789 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

Rozporządzenie obowiązuje od 30 listopada 2015 r.