W Dz.U. z 29 października 2015 r. pod poz. 1743 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Rozporządzenie reguluje:

  1. metodę klasyfikowania i metody kwalifikowania dokumentacji,
  2. rodzaje oznaczeń kategorii archiwalnych,
  3. elementy jednolitego rzeczowego wykazu akt,
  4. wzór budowy jednolitego rzeczowego wykazu akt,
  5. wzór budowy kwalifikatora dokumentacji,
  6. standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwów państwowych,
  7. szczegółowy tryb przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych,
  8. szczegółowy tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
  9. właściwość archiwów państwowych w sprawach, o których mowa w pkt 7 i 8, w tym właściwość archiwów państwowych dla naczelnych i centralnych organów władzy i administracji rządowej oraz innych centralnych jednostek organizacyjnych, a także dla rodzajów przejmowanych materiałów archiwalnych.

Natomiast w Dz.U. z 29 października 2015 r. pod poz. 1733 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 14 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny.

Chodzi o zasób archiwalny partii politycznych, organizacji politycznych, spółdzielczych i innych organizacji społecznych, kościołów i związków wyznaniowych, innych niepaństwowych jednostek organizacyjnych.

Obydwa rozporządzenia obowiązują od 1 listopada 2015 r.