W Dz.U. z 4 listopada 2015 r. pod poz. 1784 opublikowano Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 r. (sygn. akt K 21/14).

Trybunał orzekł, że:

  • art. 27 ust. 1 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny z art. 2 i art. 84 Konstytucji,
  • przepis ten w wymienionym zakresie traci moc obowiązującą 30 listopada 2016 r.

Zdaniem TK, brak mechanizmu korygującego kwotę zmniejszającą podatek dochodowy od osób fizycznych, a zatem wieloletnie utrzymywanie kwoty wolnej od podatku na stałym poziomie i uniezależnienie jej od sytuacji społeczno-gospodarczej państwa oznacza wadliwość prawa podatkowego niedopuszczalną w demokratycznym państwie prawnym.

TK zwrócił też uwagę, że nie jest racjonalna regulacja prawna, która zakłada stałą kwotę zmniejszającą podatek, przez co kwotę wolną od podatku ustala się na poziomie 3091 zł, podczas gdy ustawa o pomocy społecznej określa, że osobą żyjącą w ubóstwie jest ta, której dochód roczny nie przekracza 7608 zł — w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a 6168 zł — w przypadku osoby żyjącej w rodzinie.