W Dz.U. z 4 listopada 2015 r. pod poz. 1798 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.

Rozporządzenie określa warunki ustalania:

  • prawa do: dodatku za wieloletnią pracę i jego wypłacania, ekwiwalentu pieniężnego i jego wysokości, nagrody jubileuszowej i jej wypłacania, jednorazowej odprawy pieniężnej przysługującej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz jej wypłacania;
  • wysokości: dodatku funkcyjnego i jego wypłacania, dodatku specjalnego i jego wypłacania.

Rozporządzenie, z jednym wyjątkiem, obowiązuje od 1 grudnia 2015 r. Natomiast przepis dotyczący ekwiwalentu za używanie własnych przedmiotów przez pracownika artystycznego obowiązuje — ze względu na zwolnienie podatkowe — od 1 stycznia 2016 r.

Więcej o nowym rozporządzeniu płacowym dla pracowników instytucji kultury w najbliższych numerach Poradnika Instytucji Kultury oraz w specjalnie przygotowanej publikacji książkowej.