W Dz.U. z 30 października 2015 r. pod poz. 1749 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 14 października 2015 r. w sprawie wniosku o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium RP.

Określa ono wzór takiego wniosku oraz ustala wykaz dołączanych do niego dokumentów.

Natomiast w Dz.U. z 2 listopada 2015 r. pod poz. 1769 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 14 października 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium RP i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium RP, objętej ochroną prawną.

Rozporządzenia wydano na podstawie nowych art. 31b i art. 31c ustawy o muzeach, które dodano do tej ustawy w tzw. deregulacji, czyli Ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. z 30 września 2015 r. poz. 1505).

Obydwa rozporządzenia — podobnie jak nowe przepisy ustawy o muzeach dotyczące tzw. immunitetu muzealnego — weszły w życie 30 listopada 2015 r.