W Dz.U z 23 października 2015 r. pod poz. 1688 opublikowano Ustawę z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Określa ona środki służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi przez:

  • zapobieganie niekorzystnym skutkom wytwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i gospodarowania nim lub
  • ograniczanie tych skutków oraz ogólnych skutków wykorzystania zasobów i poprawę efektywności ich wykorzystania.

Ustawa wejdzie w życie, z pewnymi wyjątkami, 1 stycznia 2016 r.