W Dz.U. z 9 listopada 2015 r. pod poz. 1834 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 23 października 2015 r. w sprawie konkursu na organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uprawnioną do zawierania umów na korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym.

Określa ono:

  • wymagany zakres informacji umieszczanych w ogłoszeniu o konkursie, którego celem jest wyłonienie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uprawnionej do zawierania umów na korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym,
  • zakres dokumentacji konkursowej,
  • tryb postępowania konkursowego.

Komisja, która ma czuwać nad przebiegiem konkursu i wyłonić uprawnioną organizację, składa się z 5 wybranych pracowników resortu kultury. Konkurs przebiega dwuetapowo. Po zakończeniu drugiego etapu konkursu komisja niezwłocznie sporządza protokół końcowy z przebiegu konkursu i wraz z dokumentacją prac przekazuje go ministrowi, który ogłasza zwycięską organizację.

Rozporządzenie obowiązuje od 20 listopada 2015 r.