W Dz.U. z 8 grudnia 2015 r, pod poz. 2068 opublikowano Rozporządzenie MF z 27 listopada 2015 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn.

Rozporządzenie określa:

  • wzór zeznania podatkowego SD-3 o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych oraz szczegółowy zakres danych w nim zawartych;
  • rodzaje dokumentów, które powinny być dołączone do zeznania podatkowego;
  • przypadki, w których może być złożone wspólne zeznanie podatkowe, oraz tryb jego składania.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2016 r.