W Dz.U. z 18 listopada 2015 r. pod poz. 1894 opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgodnie z nim MKiDN:

  • kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
  • jest dysponentem części 24 budżetu państwa,
  • sprawuje nadzór nad Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.

Rozporządzenie obowiązuje od 18 listopada, ale z mocą wsteczną od 16 listopada 2015 r.