W Dz.U. z 20 listopada 2015 r. pod poz. 1924 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 2 listopada 2015 r. w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia.

Rozporządzenie określa m.in.:

 • procedurę podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem, powstałych lub opublikowanych w języku polskim w formie drukowanej,
 • wykaz 60 bibliotek publicznych obowiązanych do przekazywania informacji dotyczących użyczeń egzemplarzy wymienionych wyżej utworów w danym roku kalendarzowym, w celu ustalenia podstawy do obliczenia wartości wynagrodzenia (lista w załączniku do rozporządzenia),
 • zakres informacji przekazywanych przez te biblioteki.

Wymienione w załączniku do rozporządzenia biblioteki, wybrane z uwzględnieniem kryterium geograficznego, w tym wielkości miejscowości, przekazują wybranej organizacji zbiorowego zarządzania do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego informacje:

 1. liczbę wszystkich użyczeń egzemplarzy utworów wyrażonych słowem w danym roku kalendarzowym;
 2. wykaz utworów wyrażonych słowem, których egzemplarze były użyczane w danym roku kalendarzowym, wraz ze wskazaniem w stosunku do każdego z nich:
  • a) numeru lub numerów ISBN,
  • b) twórcy albo twórców utworu,
  • c) twórców utworów plastycznych lub fotograficznych, o ile utwory takie są połączone z utworami wyrażonymi słowem w celu rozpowszechniania,
  • d) tłumacza, o ile utwór wyrażony słowem jest tłumaczony na język polski z języka obcego,
  • e) wydawcy,
  • f) liczby użyczeń egzemplarzy w danym roku kalendarzowym.

Rozporządzenie obowiązuje od 20 listopada 2015 r.

Więcej o użyczaniu egzemplarzy utworów w poradzie „Korzystanie z utworów przez instytucje kultury po zmianach”.