W Dz.U. z 1 grudnia 2015 r. pod poz. 2006 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie BHP przy organizacji i realizacji widowisk.

Zgodnie z nowelizacją, organizator występu gościnnego i osoba reprezentująca zespół lub jego pracodawcę mają obowiązek ustalić w formie pisemnej zasady współdziałania na wypadek wystąpienia zagrożenia dla uczestników. Poprzednio przepisy nie wskazały formy tych ustaleń. Wymienione tu osoby wyznaczają też koordynatora sprawującego nadzór w zakresie BHP oraz bezpieczeństwa pożarowego — po zmianie — w sposób udokumentowany.

Ponadto, obowiązek uzyskania opinii komisji do spraw oceny warunków bezpieczeństwa widowisk dotyczy również zmian wprowadzonych do koncepcji inscenizacji, projektu scenograficznego i wykonanych środków inscenizacji po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję. Opinii komisji wymagają koncepcje inscenizacyjne i projekty scenograficzne pod kątem bezpieczeństwa.

Nowością jest także to, że dyrektor instytucji kultury ustala także zasady postępowania w przypadku zmian dokonanych w pozytywnie zaopiniowanej przez komisję koncepcji inscenizacyjnej, w projekcie scenograficznym lub w wykonanych środkach inscenizacji.

Rozporządzenie obowiązuje od 16 grudnia 2015 r.