W Dz.U. z 19 listopada 2015 r. pod poz. 1923 opublikowano Ustawę z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.

Wynika z niej, że stowarzyszenie rejestrowe może m.in.:

  • założyć 7 osób, obecnie jest to 15 osób,
  • zatrudniać pracowników, w tym swoich członków,
  • tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.

Zasadnicze zmiany dotyczą jednak stowarzyszeń zwykłych. Najważniejsza z nich polega na tym, że może ono we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Stowarzyszenie zwykłe:

  • może posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej,
  • powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
  • uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej, a także może otrzymywać dotacje,
  • może przekształcić się w stowarzyszenie rejestrowe, jeśli liczy co najmniej 7 członków.

Ustawa wejdzie w życie 20 maja 2016 r., a w części także 1 stycznia 2017 r.

Więcej o nowych przepisach w poradzie „Zakładanie stowarzyszeń przy instytucjach kultury — od 20 maja 2016 r. będzie łatwiej i szybciej”.