W Dz.U. z 18 listopada 2015 r. pod poz. 1890 opublikowano Ustawę z 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych.

Ustawa wprowadza definicję związku metropolitalnego, zgodnie z którą jest to zrzeszenie jednostek samorządu terytorialnego położonych w danym obszarze metropolitalnym.

W skład związku wchodzą:

  • gminy położone w granicach obszaru metropolitalnego,
  • powiaty, na obszarze których leży co najmniej jedna gmina położona w granicach obszaru metropolitalnego.

Za obszar metropolitalny ustawa uznaje spójną pod względem przestrzennym strefę oddziaływania miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, charakteryzującą się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, zamieszkałą przez co najmniej 500 000 mieszkańców.

Związek metropolitalny ma osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jego samodzielność podlega ochronie sądowej. O ustroju związku metropolitalnego stanowi jego statut, który ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Ustawa zmienia też wiele innych ustaw, m.in. dotyczących: dochodów JST, publicznego transportu drogowego, dróg publicznych, prowadzenia polityki rozwoju, planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.