W Dz.U. z 21 grudnia 2015 r. pod poz. 2153 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie.

Określa ono warunki i sposób dokonywania badań:
n koniecznych do ustalenia zawartości alkoholu w organizmie osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia po spożyciu alkoholu,
n stanu trzeźwości pracownika niedopuszczonego do pracy z powodu uzasadnionego podejrzenia, że stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy.

Badania obejmują badanie wydychanego powietrza lub badanie krwi.

Badanie wydychanego powietrza przeprowadza się:

  • przed badaniem krwi, jeżeli stan osoby badanej na to pozwala;
  • w sposób nieinwazyjny, przy użyciu urządzenia elektronicznego dokonującego pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu metodą spektrometrii w podczerwieni lub utleniania elektrochemicznego.

Badania analizatorem wydechu nie przeprowadza się przed upływem 15 minut od chwili zakończenia spożywania alkoholu lub palenia tytoniu przez osobę badaną.

Badanie krwi przeprowadza się, jeżeli:

  • osoba badana odmawia poddania się badaniu wydychanego powietrza,
  • osoba badana, pomimo przeprowadzenia badania wydychanego powietrza, żąda badania krwi,
  • stan osoby badanej, wynikający ze spożycia alkoholu, choroby układu oddechowego lub innych przyczyn, uniemożliwia przeprowadzenie badania wydychanego powietrza,
  • wystąpił brak wskazania stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu spowodowany przekroczeniem zakresu pomiarowego analizatora wydechu.

Rozporządzenie obowiązuje od 5 stycznia 2016 r.