W Dz.U. z 29 grudnia 2015 r. pod poz. 2245 opublikowano Rozporządzenie MF z 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Deklaracje te:

  • można przesyłać z wykorzystaniem platformy ePUAP lub innego systemu teleinformatycznego wskazanego na stronie BIP właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego,
  • opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.