W Dz.U. z 28 grudnia 2015 r. pod poz. 2205 opublikowano Rozporządzenie MRPiPS z 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków.

Rozporządzenie określa zakres informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków lub ich wysokość oraz dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłków.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.