W Dz.U. z 29 grudnia 2015 r. pod poz. 2230 opublikowano Rozporządzenie MF z 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie określa nowe wzory deklaracji VAT-7(16), VAT-7K(10), VAT-7D(7), VAT-8(7) oraz VAT-9M(5). Formularze w tej wersji stosuje się, w zależności od rodzaju deklaracji, począwszy od rozliczenia za styczeń 2016 r. lub za pierwszy kwartał 2016 r.

Ponadto, wzory deklaracji w brzmieniu dotychczasowym można stosować nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy pierwszego półrocza 2016 r., z tym że miejscem składania deklaracji przez podatnika jest:

  • urząd skarbowy właściwy ze względu na adres siedziby podatnika — w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
  • Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście — w przypadku podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.