W Dz.U. z 29 grudnia 2015 r. pod poz. 2254 opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ustalono na 4,1749 (poprzednio było to 4,2249 zł). Rozporządzenie to zastąpiło poprzednie, tj. z 23 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 31 grudnia 2013 r. poz. 1692).

Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed 1 stycznia 2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.