W Dz.U. z 23 grudnia 2015 r. pod poz. 2178 opublikowano Rozporządzenie MF z 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie określa:

  • sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w celu określenia zobowiązania podatkowego w CIT przez organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • warunki, jakim powinna odpowiadać uproszczona ewidencja.

Uproszczona ewidencja obejmuje zbiory zapisów, obrotów (sum zapisów), które tworzą:

  • zestawienie przychodów i kosztów (załącznik nr 1 do rozporządzenia),
  • zestawienie przepływów finansowych (załącznik nr 2 do rozporządzenia),
  • karty przychodów pracownika,
  • wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzoną działalnością.

Informacja ta jest istotna dla organizacji pozarządowych (głównie stowarzyszeń) działających przy instytucjach kultury.

Uproszczoną ewidencję mogą prowadzić tylko niektóre organizacje, spełniające warunki określone w art. 10a Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 25 sierpnia 2014 r. poz. 1118 ze zm.).

Warunki te to przede wszystkim:

  • nieprowadzenie działalności gospodarczej,
  • brak statusu OPP,
  • prowadzenie wyłącznie działalności w zakresie realizacji zadań publicznych,
  • osiąganie przychodów nieprzekraczających w poprzednim roku podatkowym kwoty 100 000 zł.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2016 r.