W Dz.U. z 15 grudnia 2015 r. pod poz. 2121 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług.

Określa ono:

  • sposób uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów (usług),
  • wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidacznianie ceny jednostkowej towarów (usług).

Wprowadzono zasadę, że cenę uwidacznia się w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów, na danym towarze, bezpośrednio przy towarze lub w bliskości towaru, którego dotyczy. Natomiast cenę oraz cenę jednostkową uwidacznia się w szczególności: na wywieszce, w cenniku, katalogu, na obwolucie oraz w postaci nadruku lub napisu na towarze lub opakowaniu.

Wymogu uwidaczniania cen jednostkowych nie stosuje się do:

  • towarów, których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży,
  • towarów sprzedawanych ze względu na ich przeznaczenie w zestawach (kompletach),
  • towarów nieżywnościowych sprzedawanych ze względu na ich przeznaczenie lub właściwości wyłącznie w parach,
  • produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 Prawa farmaceutycznego.

Instytucja kultury, która prowadzi działalność usługową w zakresie gastronomii lub hotelarstwa uwidacznia ceny oferowanych potraw, wyrobów, noclegów, wyżywienia i innych oferowanych usług w cenniku.

Ceny za usługi podaje się wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu usługi. Jeżeli jest to zgodne z praktyką obrotu, ze względu na rodzaj świadczonej usługi, zamiast cen za usługę można podawać cenę jednostkową.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.