W Dz.U. z 21 grudnia 2015 r. pod poz. 2157 opublikowano Rozporządzenie MF z 11 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych.

Rozporządzenie dotyczy m.in. właściwości organów podatkowych dla podmiotów wykonujących na terytorium Polski czynności opodatkowane VAT, ale nie mają na terytorium Polski siedziby. Ponadto wprowadzono zasadę, że jeżeli w sprawach VAT nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany w przepisach prawa podatkowego, właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.