W Dz.U. z 28 stycznia 2016 r. pod poz. 122 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów.

Rozporządzenie określa:

  • sposób prowadzenia listy stałych mediatorów,
  • tryb wpisywania i skreślania z listy,
  • tryb zamieszczania na liście i aktualizacji danych i informacji,
  • sposób potwierdzania spełnienia warunków wpisywania na listę,
  • wzór formularza wniosku o wpis na listę,
  • rodzaje dokumentów załączanych do wniosku.

Listę stałych mediatorów prowadzi sąd rejonowy w formie tabelarycznej w postaci pisemnej i elektronicznej.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę potwierdza spełnienie warunków wpisywania na listę przez złożenie stosownych oświadczeń potwierdzonych czytelnym podpisem oraz oryginałów lub kopii dokumentów.

Do wniosku dołącza się kopie dokumentów potwierdzających wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, którymi są:

  • informacje o liczbie przeprowadzonych mediacji,
  • spis wydanych publikacji na temat mediacji,
  • opinie ośrodków mediacyjnych lub osób fizycznych o posiadanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie mediacji,
  • dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia z zakresu mediacji oraz określające specjalizację.

Rozporządzenie obowiązuje od 29 stycznia 2016 r.