W Dz.U. 10 lutego 2016 r. pod poz. 167 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 lutego 2016 r. w sprawie minimalnego zakresu danych zamieszczanych w ankiecie dotyczącej potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego.

Minimalny zakres danych zamieszczanych w ankiecie dotyczącej ubezpieczonego i ubezpieczającego obejmuje informacje dotyczące:

  • celu zawarcia lub przystąpienia do umowy,
  • poziomu akceptowalnego ryzyka inwestycyjnego,
  • preferowanych: częstotliwości opłacania składki oraz okresu obowiązywania umowy,
  • wieku ubezpieczającego lub ubezpieczonego,
  • wiedzy oraz jej źródeł w zakresie ubezpieczeń na życie oraz produktów inwestycyjnych,
  • rodzajów dokonanych inwestycji w zakresie ubezpieczeń na życie oraz produktów inwestycyjnych w ciągu ostatnich 5 lat,
  • bieżącej sytuacji finansowej ubezpieczającego lub ubezpieczonego.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2016 r.