W Dz.U. z 12 stycznia 2016 r. pod poz. 51 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty.

Kompensatę przyznaje się na zasadach określonych w Ustawie z 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych (Dz.U. nr 169, poz. 1415 ze zm.). Kompensatę można przyznać w kwocie pokrywającej wyłącznie:

  • utracone zarobki lub inne środki utrzymania,
  • koszty związane z leczeniem i rehabilitacją, a także
  • koszty pogrzebu

– będące skutkiem czynu zabronionego.

Chodzi tu o czyn zabroniony, w wyniku którego ofiara (osoba fizyczna) poniosła śmierć albo doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, trwających dłużej niż 7 dni.

Wzór wniosku o przyznanie kompensaty stanowi załącznik do rozporządzenia, które obowiązuje od 13 stycznia 2016 r.