W Dz.U. z 19 lutego 2016 r. opublikowano rozporządzenia dotyczące świadczenia wychowawczego.

Są to rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18 lutego 2016 r. w sprawie:

  • sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (poz. 212),
  • sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (poz. 213),
  • sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (poz. 214).

Rozporządzenia obowiązują od 1 kwietnia 2016 r.