W Dz.U. z 17 lutego 2016 r. pod poz. 194 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 lutego 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zaniechanie poboru dotyczy m.in.:

  • ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz ryczałtu na zakwaterowanie otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie — zaniechanie poboru od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.,
  • świadczeń otrzymanych w ramach działań aktywizacyjnych — zaniechanie poboru od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 18 lutego 2016 r.