Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych ustaw.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 16 marca 2016 r. poz. 353),
 • o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 17 marca 2016 r. poz. 360),
 • o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 21 marca 2016 r. poz. 372),
 • o podatku leśnym (Dz.U. z 21 marca 2016 r. poz. 374),
 • Kodeks cywilny (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 380),
 • o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 23 marca 2016 r. poz. 383),
 • o dowodach osobistych (Dz.U. z 24 marca 2016 r. poz. 391),
 • o referendum lokalnym (Dz.U. z 29 marca 2016 r. poz. 400),
 • o kinematografii (Dz.U. z 1 kwietnia 2016 r. poz. 438),
 • o samorządzie gminnym (Dz.U. z 4 kwietnia 2016 r. poz. 446),
 • Prawo czekowe (Dz.U. z 6 kwietnia 2016 r. poz. 462),
 • o grach hazardowych (Dz.U. z 8 kwietnia 2016 r. poz. 471),
 • o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 8 kwietnia 2016 r. poz. 76),
 • o samorządzie województwa (Dz.U. z 12 kwietnia 2016 r. poz. 486),
 • o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 12 kwietnia 2016 r. poz. 487).